REGULAMIN BAZY NURKOWEJ HONORATKA

ru-0-r-650,0-n-Gk2063708c1OU_logo_facebooka - Kopia

 1. Wyłącznym administratorem (zarządcą) Bazy Nurkowej Honoratka jest Centrum Nurkowe Deep Diving z siedzibą w Ślesinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 9.
 2. Teren bazy stanowi infrastruktura na powierzchni oraz teren zbiornika byłego wyrobiska węgla brunatnego stanowiącego własność prywatną. 
 3. Teren zbiornika udostępniony do płetwonurkowania został zaznaczony bojkami oraz linkami poręczowymi zaznaczonymi na mapie nurkowiska. Wypływanie oraz eksploracja zbiornika poza wyznaczonym obszarem jest zabroniona. Ww. obszar służy wyłącznie do uprawiania płetwonurkowania i nie jest przeznaczony do uprawiania innych sportów wodnych np. wędkowania czy kąpieli.
 4. Na terenie bazy obowiązuje bezwzględny zakaz łowiectwa podwodnego oraz połowu ryb na wędkę lub siecią.
 5. Osoby nurkujące w bazie, zobowiązane są do wpisania się przed nurkowaniem do rejestru nurkowań w biurze bazy oraz dokonanie opłaty za wstęp uprawniający do przebywania na terenie bazy oraz korzystania z jej wyposażenia w ramach jednego dnia w godzinach otwarcia bazy.
 6. Za osoby nurkujące pod opieką instruktora lub kursantów wpisów do rejestru może dokonać instruktor/organizator.
 7. Odpowiedzialność za dzieci i młodzież do lat 18 przebywające na terenie Bazy ponoszą jedynie rodzice, prawni opiekunowie lub instruktorzy/organizatorzy.
 8. Baza Nurkowa Honoratka nie jest organizatorem nurkowania. Każde nurkowanie odbywa się na wyłączną  odpowiedzialność osoby nurkującej.
 9. Podczas nurkowań szkoleniowych, stażowych oraz w przypadku zorganizowanych grup nurkowych, organizatorem nurkowania jest instruktor prowadzący.
 10. Podczas nurkowań rekreacyjnych organizatorem nurkowania jest osoba posiadająca najwyższe uprawnienia nurkowe wyznaczona przez parę lub grupę nurkową.
 11. Informujemy, że teren Bazy Nurkowej Honoratka jest terenem pozostałym po sztucznym wyrobisku węgla brunatnego zawierającym różna obiekty pod wodą jak zalane drzewa, wystające stalowe elementy często oplątane linkami. Wszystkie osoby decydujące się korzystać z bazy są świadome ryzyka i czynią to na własną odpowiedzialność.
  Ponadto poza wyznaczonym obszarem Bazy Nurkowej Honoratka dopuszczony jest ruch motorowodny co może stanowić duże zagrożenie dla osób łamiących zakaz zawarty w pkt 3. 
 12. Nurkowanie dozwolone jest tylko dla osób posiadających ważne uprawnienia nurkowe, aktualne badania lekarskie oraz indywidualne ubezpieczenie NW. Osoby nieposiadające ubezpieczenia NW korzystają z zasobów bazy na własne ryzyko.
 13. Obsługa bazy nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zagubiony lub pozostawiony bez opieki na terenie bazy lub toru podwodnego.
 14. Osoby wypożyczające sprzęt nurkowy zobowiązane są dbać o niego i używać zgodnie z przeznaczeniem. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiedzialność ponosi wypożyczający.
 15. Na terenie bazy obowiązuje zakaz samodzielnego napełniania butli sprężonymi gazami.
 16. Zwierzęta (przede wszystkim psy) wprowadzane i przebywające na terenie bazy (ze względów bezpieczeństwa użytkowników) muszą być pod ciągłą opieką właściciela.
  W przypadku psów agresywnych muszą mieć założony kaganiec. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po zwierzęciu!
 17. Pomosty służą wyłącznie do uprawiania płetwonurkowania i nie są przeznaczone do kąpieli, łowienia ryb, spożywania posiłków  oraz spożywania alkoholu.
 18. Surowo zabrania się przebywania na terenie bazy bez wiedzy właściciela oraz wchodzenia na teren od innej strony niż wyznaczone do tego celu wejście lub wjazd.
 19. Osoby korzystające z bazy zobowiązane są do zachowania porządku, poszanowania środowiska i korzystania z pojemników na odpadki oraz toalet.
 20. Przebywanie na terenie bazy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem obowiązującego regulaminu oraz przepisów i zasad dotyczących uprawiania płetwonurkowania. Brak znajomości regulaminu bazy nie zwalnia z odpowiedzialności.
 21. Osoby niezarejestrowane przed nurkowaniem, nie przestrzegające regulaminu lub przyczyniające się do spowodowania zagrożenia wypadku nurkowego mogą otrzymać zakaz korzystania z Bazy Nurkowej Honoratka.

    Zasady nurkowania:

 1. Osoby nurkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów  nurkowych regulujących uprawianie nurkowania rekreacyjnego w Polsce, zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających ze standardów szkoleniowych federacji, do których należą oraz z dobrej praktyki nurkowej.
 2. Nurkowanie odbywa się wyłącznie w grupach nurkowych, minimum para nurkowa.
 3. Niedopuszczalne jest nurkowanie po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych i innych podobnie działających środków.
 4. Osoby chcące zostać na nurkowanie nocne, proszone są o zgłoszenie tego faktu w chwili rejestracji w bazie oraz pozostawienie imiennej listy nurkujących osób.
 5. Chęć skorzystania ze skuterów podwodnych należy zgłosić obsłudze bazy w chwili rejestracji
  i należy stosować się do ich wskazówek.
 6. Po zakończeniu nurkowania ciśnienie gazu w butlach musi wynosić minimum 40 bar.
 7. Teren nurkowiska został wyznaczony pod wodą tzw.  linkami poręczowymi zaznaczonymi na mapie nurkowiska. Dokładanie, modyfikowanie ww. linek bez zgody obsługi bazy jest zabronione. 

O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje obsługa bazy.

TELEFONY ALARMOWE
Komora dekompresyjna: IMMiT w Gdyni (DAN): +48 58 622 51 63
Lekarz dyżurny kraju: +48 22 831 34 40 (w godz. od 16:00 do 8:00)
Pogotowie Ratunkowe: 999/112
Straż Pożarna: 998/112
Policja: 997/112

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL NA FACEBOOKU GDZIE ZNAJDZIESZ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE ORAZ AKTUALNOŚCI:

https://www.facebook.com/pages/BAZA-Nurkowa-Honoratka/353179074879757?ref=hl

← Wróć do Strony Bazy Nurkowej Honoratka